คำแนะนำการใช้บทเรียน

ในบทเรียนนี้จะประกอบด้วยหัวข้อเรื่องต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อการเรียนของนักเรียน ขอให้นักเรียนปฏิบัติตามคำแนะนำและศึกษาตามลำดับหัวข้อดังต่อไปนี้

  1. ศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้ ของการจัดการเรียนการสอน
  2. ศึกษาสาระการเรียนรู้ ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
  3. ก่อนเข้าศึกษาบทเรียน นักเรียนจะต้องทำแบบทดสอบก่อนเรียน ซึ่งมีทั้งหมด 20 ข้อ เวลาในการทำแบบทดสอบ 20 นาที ข้อสอบเป็นแบบเลือกตอบมีคำตอบที่ถูกเพียงคำตอบเดียว หลังจากทำแบบข้อสอบเสร็จนักเรียนจะรู้ คะแนนของการทำแบบทดสอบเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประเมินตนเอง
  4. บทเรียนจะประกอบไปด้วย หน่วยการเรียนรู้ ดังนี้
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 1Present Simple Tense
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Past Simple Tense

เมื่อนักเรียนเรียนจบบทเรียนและทำ กิจกรรมแล้ว ให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน ซึ่งมีทั้งหมด 20 ข้อ เวลาในการทำแบบทดสอบ 20 นาที ข้อสอบเป็นแบบเลือกตอบมีคำตอบที่ถูกเพียงคำตอบเดียว หลังจากทำแบบข้อสอบเสร็จนักเรียนจะรู้ คะแนนของการทำแบบทดสอบพร้อมทั้งประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับ